Bán sóng nhựa 3T9 – sóng nhựa 5 bánh xe – bán sóng nhựa công nghiệp.