100000đ

Poles máy cắt điện, máy cắt điện cao thế, cực máy cắt điện, thiết bị máy cắt , cuộn dây